Saturday 1 October 2011

ክብርኺ ተገሊጹ

ክብርኺ ተገሊጹ፡ ፍጥረት ኩሎም ብኣኺ ይድነቑ፡
ብርሃን ዓለም ካባኺ ምብራቑ፡
ድንግል ብወድኺ፡ ንዘለዓለም ትነብሪ ኸቢርኪ።


ወለዶታት ኩሎም ብፅዕቲ ይብሉኺ፡
ደቂ ጠቓዕትኺ እናደነኑ ክመጹኺ፡
ንጉሥ ዝበሃጎ ንፍሉይ ውህበትኪ፡
ጸጋ መሊኡኪ ፈጣሪ ወሊድኪ (2)
ኣብ ኣርያም ኣብ ሰማይ፡ ትነብሪ ብኽብሪ፡
ጸሎትና ተዕርጊ ናብ ልዑል ፈጣሪ።

ክብርኺ ተገሊጹ....

ዘለዓለማዊ ኢዩ ናትኪ ድንግልና፡
ፍጹም ዘይቅይሮ ክቡር ልደት ናይ ጐይታና፡
ሕፍቲ ውን ዘይብልኪ ንጽህቲ ኣዴና፡
መመክሒት ኣዳም ተስፋ ናይ ኩልና (2)
ናይ ዘመናት ሓጢኣት ክድምስስ ጐይታና፡
ካባኺ ተወልደ ብዕጹው ድንግልና።

ክብርኺ ተገሊጹ....

ተኣምርኪ ክንበብ ኣብ ቅዱስ ሰፈሩ፡
ዝሰምዕዎ ኩሎም ንውዕለትኪ የስተንክሩ፡
ውዳሴኺ ዓብዩ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ፡
ንዓኺ ይውድሱ ፍጡራን ብኽብሪ (2)
ድንግል ድንግል ይብሉ ክብርኺ ይነግሩ፡
ንንጹሕ ውህበትኪ ብሕብረት ዘመሩ።

ክብርኺ ተገሊጹ....

ትእምርተ ሠናያት ድንግል ማርያም፡
ንጽሕተ ንጹሓን ኣደ ጐይታ መድሕን ዓለም፡
ቃል ኪዳን ዘሎኪ ጠበቓ ንዓና፡
ኣማላዲት ኣደ ኣምላኽ ዝሃበና (2)
ኣምላኽ ዘኽበረኪ መን'ዩ ዘሕስረኪ፡
ናይ ብዙሓት ኣደ ድንግል ንስኺ ኢኺ።

ክብርኺ ተገሊጹ፡ ፍጥረት ኩሎም ብኣኺ ይድነቑ፡
ብርሃን ዓለም ካባኺ ምብራቑ፡
ድንግል ብወድኺ፡ ንዘለዓለም ትነብሪ ኸቢርኪ።

Monday 26 September 2011

"Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves." Mathew 7:15
Matthew 24

1And Jesus went out, and departed from the temple: and his disciples came to him for to shew him the buildings of the temple.

2And Jesus said unto them, See ye not all these things? verily I say unto you, There shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down.

3And as he sat upon the mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world?

4And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you.

5For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many.

6And ye shall hear of wars and rumours of wars: see that ye be not troubled: for all these things must come to pass, but the end is not yet.

7For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places.

8All these are the beginning of sorrows.

9Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you: and ye shall be hated of all nations for my name's sake.

10And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another.

11And many false prophets shall rise, and shall deceive many.

12And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold.

13But he that shall endure unto the end, the same shall be saved.

14And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations; and then shall the end come.

15When ye therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, (whoso readeth, let him understand:)

16Then let them which be in Judaea flee into the mountains:

17Let him which is on the housetop not come down to take any thing out of his house:

18Neither let him which is in the field return back to take his clothes.

19And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days!

20But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the sabbath day:

21For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be.

22And except those days should be shortened, there should no flesh be saved: but for the elect's sake those days shall be shortened.

23Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there; believe it not.

24For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect.

25Behold, I have told you before.

26Wherefore if they shall say unto you, Behold, he is in the desert; go not forth: behold, he is in the secret chambers; believe it not.

27For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west; so shall also the coming of the Son of man be.

28For wheresoever the carcase is, there will the eagles be gathered together.

29Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken:

30And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory.

31And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other.

32Now learn a parable of the fig tree; When his branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh:

33So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the doors.

34Verily I say unto you, This generation shall not pass, till all these things be fulfilled.

35Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away.

36But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only.

37But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of man be.

38For as in the days that were before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noe entered into the ark,

39And knew not until the flood came, and took them all away; so shall also the coming of the Son of man be.

40Then shall two be in the field; the one shall be taken, and the other left.

41Two women shall be grinding at the mill; the one shall be taken, and the other left.

42Watch therefore: for ye know not what hour your Lord doth come.

43But know this, that if the goodman of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched, and would not have suffered his house to be broken up.

44Therefore be ye also ready: for in such an hour as ye think not the Son of man cometh.

45Who then is a faithful and wise servant, whom his lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season?

46Blessed is that servant, whom his lord when he cometh shall find so doing.

47Verily I say unto you, That he shall make him ruler over all his goods.

48But and if that evil servant shall say in his heart, My lord delayeth his coming;

49And shall begin to smite his fellowservants, and to eat and drink with the drunken;

50The lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of,

51And shall cut him asunder, and appoint him his portion with the hypocrites: there shall be weeping and gnashing of teeth.

Sunday 14 August 2011

Tsome Flseta


It has been an amazing week for all oriental church goes, as this past week and the following week is a special period in the Oriental Orthodox Christian calendar. As we commenced our fast on August 1st (Geez), 7th(Julian) calendar we have seen the importance of this fast as our church has been blessed daily with liturgy and holy prayers from early hours of the morning. This fast is called the ‘The Fast of The Virgin’ or ‘Tsome Flseta’. Firstly lets look at the reason for the fast and its importance, the fast is significant because it is in this fast that the apostles prayed to see the body of St Mary to come back to them so that they may see what the beloved St John saw in the heavens. This is because when St Mary died, the apostles went to bury her body but where not able to stay, they were approached by the Jews who intended to kill them and burn the body of St Mary. However, all the apostles had run away but only the beloved St John evangelist remained with the body of St Mary. At that moment St John remembered the words of Christ on the day of the crucifixion:
“When Jesus therefore saw his mother, and the disciple standing by, whom he loved, he saith unto his mother, Woman, behold thy son! Then saith he to the disciple, Behold thy mother! And from that hour that disciple took her unto his own home.” John 19:26-27

St Mary lived on earth for 64 years during her life she had a sacred existence and was truly blessed. At the age only three St Mary was give to a convent by her father Eyacheim and mother Hana, she was their only daughter as her mother Hana was a barren women, but Hana’s prayers was answered and God allowed her to give birth to a truly blessed child at her old age. St Mary spent her youth in the convent as a servant of God, and this is where St Gabriel gave her the blessed massage to be the true mother of God,
“And the angel came in unto her, and said, Hail, thou that art highly favoured, the Lord is with thee: blessed art thou among women. And when she saw him, she was troubled at his saying, and cast in her mind what manner of salutation this should be. And the angel said unto her, Fear not, Mary: for thou hast found favour with God. And, behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name JESUS.” Luke 1:28-31

to be continued……